Rok 2015

Przestrzenno – czasowa analiza nasilenia wypadków drogowych w Polsce

Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy

Wpływ umorzenia obligacji Skarbu Państwa stanowiących aktywa OFE na finanse publiczne

Scrubber’y jako odpowiedź armatorów na dyrektywę siarkową i ich implikacje dla gospodarki odpadami w portach bałtyckich

Architektura Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego po okresie globalnego kryzysu gospodarczego

Przypadek banku Palmas z Brazylii jako sposób na walkę z lokalnym kryzysem XXI wieku

Wpływ pracowników wiedzy na proces kreowania innowacyjnych usług w przedsiębiorstwach z regionu Morza Bałtyckiego

Rynek e-commerce i perspektywy odwróconego e-handlu

Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce – Projekt badania

Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji w informatycznych systemach finansowych

Drogowy przewóz substancji niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem paliw płynnych

Pozycja strategiczna Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o. na polskim rynku transportu lotniczego

Analiza czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce na poziomie podregionów

Ewolucja aktywności innowacyjnej w aspekcie
wielkości przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim

Kanały i determinanty dyfuzji technologii

Zarys historii rozwoju pieniądza oraz systemu pieniężnego – wybrane aspekty

Ocena ryzyka inwestycji w kryptowalutę Bitcoin

Rynek pracy – uwarunkowania historyczne

Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych 
gminy Sopot w świetle perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej na lata 2007-2013

Specyfikacja dokumentów sprzedaży 
w transakcjach kupna-sprzedaży
 węgla kamiennego w Polsce

Wpływ menedżera na efektywność pracowników
 we współczesnym przedsiębiorstwie

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 
a polityka energetyczna w transporcie

Product placement w promocji marki

Analiza zjawiska tunelowania spółek
 na polskim rynku kapitałowym

Konflikt jako etiologia powstawania patologii
 w organizacji

Udział małych i średnich przedsiębiorstw
 w wytwarzaniu PKB – Polska na tle Unii Europejskiej

Wybrane instrumenty aktywizacji zawodowej 
kobiet w ciąży i po porodzie w Polsce

Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce 
i tendencje zmian w tym zakresie

Przegląd cech mechanizmów rynkowych 
wspierających innowacje w rolnictwie w krajach
 bardziej rozwiniętych ekonomicznie: strategie dla Federacji Rosyjskiej

Determinanty konkurencyjności Danii, Finlandii i Szwecji a spowolnienie gospodarcze w latach 2007–2013