Rok 2016

Rozwój centrów handlowych w Polsce na tle wymagań ich kluczowych interesariuszy

Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce

Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 4

Zaopatrzenie w łańcuchu dostaw – element konkurencyjności usług hotelowych

Analiza porównawcza polskiej i chorwackiej polityki morskiej w kontekście zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej

Postępowanie awaryjne w przypadku braku zgodności jakości wód balastowych ze standardami konwecyjnymi – możliwe rozwiązania dla portów polskich

Transport morski w zrównoważonym rozwoju Ukrainy

Koncentracja kapitałowa i operacyjna w żegludze kontenerowej

System zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie

Zatrudnienie kobiet a ich wykształcenie i dzietność w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2001-2013

Interesy krajów członkowskich w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Ocena konkurencyjności portów morskich Polski i Niemiec na Bałtyku południowym z wykorzystaniem metod wielokryterialnych

Głębokowodny terminal kontenerowy DCT w Gdańsku. Geneza i realizacja inwestycji

Od “centrality” do “intermediacy” w globalnej sieci transportowej? Ukraina jako potencjalny kraj tranzytowy

Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT

Program e-customs – nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorców europejskich

Wybrane modele funkcjonowania rynków kolejowych w aspekcie liberalizacji rynku kolejowego w Europie

Przyczyny sukcesu przedstawicieli japońskiego i koreańskiego przemysłu motoryzacyjnego na globalnym rynku

Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 3

Strategiczne wyzwania rozwoju przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym na przykładzie Omida Logistics Group

Logistyczne wyzwania sektora międzynarodowych przeprowadzek

Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce

Marka jako źródło konkurencyjności banków w Polsce

Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 2

Rozwój floty narodowej w innowacyjnej gospodarce. Studium przypadku floty greckiej

Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe jako podmioty morskiej przestrzeni transportowej i logistycznej

Uwarunkowania analizy ryzyka w infrastrukturze krytycznej sektora energii

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku

Metody neuronowe do prognozowania finansowego

Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki

Społeczno–ekonomiczne determinanty przestępczości powrotnej. Wybrane problemy stosowania metod ilościowych do identyfikacji zależności

Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym

Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 1

Globalny wymiar bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej

Przegląd kluczowych mechanizmów generowania dochodów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych

Kointegracja ułamkowa pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA.

Iphone jako przykład dobra luksusowego – analiza wielkości sprzedaży i cen w latach 2010-2014