Rok 2017

Zawód księgowego – dawniej i dziś

Innowacje w działalności usługowej na przykładzie turystyki

Analiza systemów motywowania pracowników w pomorskich przedsiębiorstwach

Źródła polityki makroostrożności i kanał ryzyka w polityce pieniężnej

Redukcja emisji spalin w transporcie ładunków a ceny paliw

Problemy zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego na Ukrainie

Kraje bałtyckie w strefie euro – proces wejścia i skutki

Zabezpieczenia przed naruszeniami przepisów celnych w warunkach tworzenia się współczesnej przestrzeni fiskalnej na Ukrainie

Sieciowe efekty zewnętrzne a konkurencyjność cyberrynków

Zarządzanie usługami IT jako źródło innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora ICT w Polsce

Konflikty w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym

Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego

Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce

Czas kontroli granicznych ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych jako czynnik konkurencyjności polskich portów morskich

Polska w strefie i poza strefą euro – zagrożenia i korzyści w świetle nowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych

Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru

Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście

Zakupy i ich wpływ na generowanie oszczędności w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Powtarzalności parametrów wyrobu a jego koszt wytwarzania na przykładzie dzielnika napięciowego

Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989

Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego

Lokalizacja i potencjał Portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności

Transport kombinowany kontenerów na dolnej Wiśle

Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich

Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej – wyniki badania empirycznego

Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian

Badania ewaluacyjne w Polsce w latach 2007-2013 i ich krytyczna ocena

Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i realizacji projektów w formule PPP

Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii

Kształtowanie się bezrobocia w Szwecji w latach ostatniej recesji gospodarczej

Regulacje prawne a rynek usług ubezpieczeniowych w sektorze MSP w latach 2014-2015 na przykładzie Polski

Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych