Rok 2012

Behawioralne determinanty zachowań uczestników gry koordynacyjnej – badanie pilotażowe

Ryzyko w projektach informatycznych – statystyczne narzędzia oceny

Zasady wyboru systemu komputerowego do wspierania zarządzania relacjami z klientami

Struktura i organizacja kapitału w przedsiębiorstwie a jego wartość rynkowa

Żegluga kontenerowa w kryzysie

Zalety i wady leasingu

Interakcje pomiędzy poziomem samoubezpieczenia a popytem na ubezpieczenie majątkowe

Stan rybołówstwa na świecie – trendy i prognozy

Koszty i zagrożenia związane z wprowadzeniem waluty euro w Polsce

Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego w rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MSP

Efekt wzrostu awersji do ryzyka na popyt na samoubezpieczenie w modelu dynamicznym

Kierunki rozwoju rynków żeglugowych

Kondycja ekonomiczna sektora TSL w Polsce w warunkach globalnej dekoniunktury gospodarczej

Wykorzystanie Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze MSP

Lokalizacja wiedzy o kliencie

Pojęcie i czynniki dostępności transportowej portów morskich

Otoczenie makroekonomiczne branży TSL w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Znaczenie i wykorzystanie wskaźnika ROI w pomiarze efektywności wirtualizacji IT