Zarys historii rozwoju pieniądza oraz systemu pieniężnego – wybrane aspekty

Marcin Duda

Streszczenie

Rozwój handlu narzucał poszukiwanie rozwiązań, które pozwalały przejść z prymitywnych gospodarek opartych na barterze na gospodarki oparte na pieniądzu. Niniejszy artykuł zawiera opis ewolucji pieniądza towarowego, gdzie we wczesnej fazie jego rozwoju rolę tą pełniły przeróżne towary o najwyższej płynności począwszy od takich dóbr jak ryby, bydło czy alkohol, a kończąc na najwyżej rozwiniętej formie tego rodzaju pieniądza, czyli metalach szlachetnych. Przedstawiony również został przebieg wydarzeń, których konsekwencją było wyksztalcenie się pieniądza papierowego, będącego na początku wyłącznie potwierdzeniem ilości zdeponowanego w bankach złota na depozytach nieprawidłowych. Ponadto zarysowany został proces kształtowania się bankowości opartej na rezerwie cząstkowej oraz powolnego odchodzenia od parytetu złota aż do jego całkowitej likwidacji i przejścia współczesnych gospodarek na pieniądz fiducjarny.

 Zarys historii rozwoju pieniądza oraz systemu
 pieniężnego – wybrane aspekty

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player