Analiza systemów motywowania pracowników w pomorskich przedsiębiorstwach

Michał Igielski

Streszczenie

Cel. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem pozwala na działanie zgodnie z przyjętą misją oraz celami strategicznymi. Dlatego też realizacja funkcji personalnej w danej organizacji, bez względu na rozmiar działalności, nabiera większego znaczenia. Kapitał ludzki stanowi bowiem podstawową siłę napędową rozwoju firmy oraz ma istotny wpływ na jej pozycję konkurencyjną. Proces motywowania pracowników jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującej firmy. To jak będą zmotywowani pracownicy odzwierciedla się w wynikach i zyskach organizacji. Stąd też celem opracowania jest analiza systemów motywacyjnych w pomorskich przedsiębiorstwach oraz identyfikacja najskuteczniejszych motywatorów dla zatrudnionej w nich kadry.
Metoda.Założone cele badawcze zostaną osiągnięte w oparciu o analizę dostępnych źródeł teoretycznych i przeprowadzonych przez autora, w 2017 roku, badań empirycznych, których głównymi celami, było ogólne określenie stopnia występowania koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w badanych podmiotach wraz ze wskazaniem najistotniejszych uwarunkowań (w tym barier) jej rozwoju oraz określenie wpływu stosowania tej koncepcji w praktyce podczas budowy przewagi konkurencyjnej. Badanie zostało zaprojektowane w postaci ankiety ogólnej standaryzowanej, opisującej badany podmiot, a także wywiadów indywidualnych przeprowadzanych z 600 respondentami
Wyniki. Dokonane analizy jednoznacznie ukazały rolę kapitału ludzkiego w budowania przewagi konkurencyjnej w badanych podmiotach. Okazało się także, że skuteczne motywowanie elementami pozapłacowymi możliwe jest tylko w przypadku, kiedy personel jest zadowolony z poziomu swojego wynagrodzenia.

 Analiza systemów motywowania pracowników w pomorskich przedsiębiorstwach

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player