Bariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Joanna Stefaniak

Streszczenie

Realizacja swobody świadczenia usług na unijnym rynku wewnętrznym ciągle doświadcza wielu utrudnień. Momentem przełomowym w procesie likwidacji barier i liberalizacji dostępu do rynków dla usługodawców miało być wdrożenie dyrektywy usługowej w 2009 roku. Jednak świadczenie usług podlega nadal ograniczeniom wynikającym ze zróżnicowania regulacji krajowych w Państwach Członkowskich, w wyniku czego usługodawcy nie mogą w pełni wykorzystać potencjału jednolitego rynku unijnego.
Celem artykułu jest identyfikacja barier utrudniających usługodawcom świadczenie usług na obszarze UE oraz przedstawienie najistotniejszych z nich. W pracy oparto się na analizie literatury przedmiotu, a zwłaszcza dokumentów i raportów instytucji unijnych i innych europejskich instytucji badawczych. Utrudnienia w dostępie do rynków usług państw członkowskich UE są przede wszystkim natury regulacyjnej. Do najistotniejszych należy zaliczyć: zróżnicowane prawodawstwo i brak wyraźnego uproszczenia prawa, problemy z dostępem do informacji, różnice dotyczące uznawania kwalifikacji i wynikające stąd ograniczenia w dostępie do wykonywania działalności usługowej, rozbieżne, niewłaściwe i nieproporcjonalne regulacje zawodów usługowych, a także rozbieżności oraz brak przejrzystości i wzajemnego uznawania w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 Bariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player