Zaburzenia finansowe a restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw – determinanty i skutki

Małgorzata Porada-Rochoń

Streszczenie

Cel. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, nacechowanym nie-pewnością, występowaniem ryzyka i zróżnicowanych zagrożeń potęguje występowanie zaburzeń finansowych zarówno na poziomie makro – jak i mkroekonomicznym.
Celem artykułu jest identyfikacja determinant wpływających w największym stop-niu na występowanie zaburzeń finansowych w przedsiębiorstwach jak również ana-liza i ocena narzędzi i działań najbardziej skutecznych w ramach niwelowania skut-ków zaburzeń finansowych, w ramach restrukturyzacji finansowej.
Metoda. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2015 roku na probie 100 małych i średnich przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. Zgromadzony materiał badawczy to mikrodane przekrojowe pochodzące z wywiadów ankietowych. Baza danych ankietowych zawiera 100 obserwacji. Dobór próby: losowy. Zastosowano m.in. analizę głównych składowych. Dokonano także przeglądu i analizy literatury przede wszystkim tzw. related work.
Wnioski: Istnieje duże zróżnicowanie w ocenie determinant wpływających na wy-stępowanie zaburzeń finansowych w badanych przedsiębiorstwach. Biorąc pod uwagę średnią ważoną, do czynników w największym stopniu wpływających na wystąpienie zaburzeń finansowych w przedsiębiorstwie respondenci zaliczyli zmienność cen (dostępność), uwarunkowania polityczne oraz sytuację ekonomiczną w kraju, a zatem czynniki, na które bezpośrednio przedsiębiorstwo nie ma wpływu. Badani respondenci jako najskuteczniejsze podjęte działania w ramach restrukturyzacji finansowej wskazali ograniczanie wydatków inwestycyjnych poprzez zaniechanie inwestycji oraz renegocjowanie warunków umów Oba działania wpisują się w ogólnie pojmowany program redukcji kosztów i mają charakter stabilizujący.

 Zaburzenia finansowe a restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw – determinanty i skutki

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player