Zastosowanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji pracowników na przykładzie banków

Renata Leśniak

Streszczenie

Cel: Koncentracja współczesnych banków na wynikach sprzedażowych i efek-tywności działania sprawia, iż istotne stają się umiejętności menadżerów, związane z motywowaniem podwładnych. Jednym z elementów, mogących pozytywnie wpły-wać na poziom motywacji pracownika jest, odpowiednio stosowana, informacja zwrotna na temat jego pracy.
Metoda: Publikacja przedstawia wyniki wywiadu, którego uczestnikami byli menadżerowie zatrudnieni w kilku polskich bankach. Każdemu z nich zadane zosta-ły te same, zebrane w kwestionariuszu ankietowym, pytania. Najważniejszym celem badania było ustalenie, jak szefowie korzystają z narzędzia, jakim jest feedback, jak dobrze – teoretycznie i praktycznie – są do tego procesu przygotowani, jak oceniają przydatność tegoż instrumentu. Poruszana problematyka wypływa z upowszechnia-nego w bankach zwyczaju regularnych ocen pracowniczych oraz systematycznego monitorowania wyników pracy podwładnych.
Wyniki: Okazuje się, że regularnemu stosowaniu informacji zwrotnej przeszka-dza szereg różnych obowiązków menadżerskich, niska i mało usystematyzowana znajomość jej technik, a także narosłe wokół feedbacku uprzedzenia. Pomimo to, narzędzie jest oceniane jako przydatne w motywowaniu, szczególnie, jeśli menadżer stosuje je często, regularnie i w sposób indywidualnie dobrany do danego pracow-nika.

 Zastosowanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji pracowników na przykładzie banków

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player