Analiza i ocena działalności inwestycyjnej polskich gmin przez pryzmat ich zadłużenia w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Marta Kołodziej-Hajdo

Streszczenie

Cel. Rozwój lokalny możliwy jest jedynie dzięki działalności inwestycyjnej. Na szczeblu lokal¬nym ciężar finansowy spoczywa przede wszystkim na jednostkach samorządu terytorialnego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, jak również możliwość korzystania przez samorządy ze środków unij¬nych, przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności rezydencjalnej i inwestycyjnej wielu gmin, ale także do dyna-micznego wzrostu poziomu ich zadłużenia. Zatem z jednej strony zwrotne finansowanie pozwala samorządom funkcjonować w sytuacji niedopasowania dochodów do wydatków realizowanych zadań, z drugiej natomiast pojawia się problem wzrostu poziomu długu publicznego. Nadmierne zadłużenie jst należy po-strzegać jako zagrożenie dla stabilnego funkcjonowania i rozwoju lokalnego tych jednostek. W artykule podjęto dociekania naukowe w zakresie oceny poziomu działalności inwestycyjnej samorządów w ujęciu regionalnym i jego wpływu na zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego (jst), przez pryzmat korzystania przez te jednostki ze środków unijnych w latach 2010-2015.
Metoda. W artykule wykorzystano analizę danych wtórnych oraz wnioskowanie. Przetwarzanie materiałów oparte jest na analizie logicznej, dedukcji oraz analogii. Problem badawczy ujęty został ilościowo.
Wyniki. Podjęta w niniejszej publikacji problematyka pozwala na syntetyczną ocenę działalności inwestycyjnej lokalnych samorządów w przekroju regionalnym i jej wpływu na poziom zadłużenia poprzez pryzmat możliwości korzystania ze środków unijnych na finansowanie wydatków majątkowych o charakterze inwestycyjnym.

 Analiza i ocena działalności inwestycyjnej polskich gmin przez pryzmat ich zadłużenia w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player