Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Małgorzata Godlewska

Streszczenie

Cel. PPP jest sprawdzoną i efektywną metodą realizacji inwestycji publicznych. Na rozwój PPP w Polsce wywierają wpływ zarówno instytucje formalne, jak i nieformalne. Celem artykułu jest określenie na podstawie badań empirycznych (jakościowych i ilościowych) oraz na podstawie krytycznego przeglądu literatury wpływu instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój PPP w Polsce.
Metoda. Zastosowano podejście hybrydowe polegające na połączeniu kilku ilościowych i jakościowych metod badawczych tj. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) n = 32 z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów PPP po stronie sektora prywatnego (n = 16) i publicznego (n = 16); badanie ankietowe n = 2.805 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (ważne ankiety od n = 257 jednostek) oraz panel ekspertów z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji projektów PPP.
Wyniki. Partnerzy na rynku PPP darzą się ograniczonym zaufaniem. Rynek PPP w Polsce jest zdominowany przez mikroprojekty o wartości poniżej 5 mln PLN, które są szansą na rozwój MSP. Kluczowy jest więc wpływ instytucji formalnych, jak i nieformalnych na MSP, aby zachęcić je do aktywnego uczestniczenia w postępowaniach na wybór partnera prywatnego. Efekt synergii można uzyskać dzięki współpracy instytucji formalnych z nieformalnymi, skierowanej na stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi współpracy i wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami.

 Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player