Dochodowość transakcji arbitrażowych na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20

Rafał Janik

Streszczenie

Cel.Głównym celem artykułu jest analiza dochodowości strategii arbitrażowych zawiera-nych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Artykuł ma za zadanie uzupeł-nienie luki badawczej w tym zakresie, dostarczając nowych i przede wszystkim aktual-nych danych empirycznych. Jak do tej pory zjawisko arbitrażu na polskiej giełdzie nie było bowiem powszechnie analizowane, a zakres czasowy dostępnych prac obejmował swoim zasięgiem głównie okres pierwszej dekady XXI wieku.
Metoda. W artykule postawiono hipotezę, mówiącą o tym, że na Giełdzie Papierów War-tościowych w Warszawie możliwa jest realizacja dochodowych transakcji arbitrażowych, których rentowność przekraczałaby stopę zwrotu z instrumentu wolnego od ryzyka. Do jej weryfikacji wykorzystano archiwalne kwotowania kontraktów terminowych na indeks giełdowy WIG20, a przyjęty okres badawczy objął lata 2007-2017. W artykule rozpatry-wany jest przypadek zastosowania strategii arbitrażowej o nazwie cash-and-carry. Wyce-ny teoretycznej wartości kontraktów dokonano w oparciu o współcześnie stosowaną me-todologię. Dochodowość strategii arbitrażowych wyznaczono dla długoterminowego, tj. 12-miesięcznego horyzontu czasowego.
Wyniki. Uzyskane wyniki pokazały, że na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie regularnie pojawiają się możliwości zawierania transakcji arbitrażowych, gwarantujących osiągnięcie zysku ponad poziom stopy wolnej od ryzyka.

 Dochodowość transakcji arbitrażowych na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player