Otoczenie makroekonomiczne branży TSL w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Ryszard Rolbiecki

Streszczenie
W warunkach gdy gospodarka w Europie znajduje się w drugiej fazie recesji w Pol-sce nadal obserwowane pozytywne sygnały, m.in. w odniesieniu do popytu krajowego i zewnętrznego, poziomu nowych zamówień w przemyśle, wykorzystania mocy produk-cyjnych przedsiębiorstw. Zmiany te sprzyjają wzrostowi produkcji w sektorze przemy-słowym i budowlanym, które postrzegane są jako najważniejsze sektory generujące po-trzeby transportowe. Wzrost popytu na rynku dóbr towarowych oznacza w efeckie wzrost zapotrzebowania na obsługę transportową podmiotów gospodarczych. Brak wyraźnych sygnałów o spowolnieniu gospodarczym oznacza, że w najbliższej perspektywie warunki rozwoju branży TSL w Polsce nie ulegną pogorszeniu, a nawet utrzymująca się dynamika rozwoju gospodarczgo może sprzyjać poprawie efektywności gospodarowania przedsię-biorstw transportowych. Aktualnie jednak pojawia się nowe zagrożenie związane z desta-bilizacją sektora finansów publicznych. Problem ten nie tylko dotyczy grupy krajów stre-fy euro, ale wszystkich państw UE, w tym także Polski, która postrzegana jest jako jednen z najbardziej zadłużonych krajów świata. Stąd też celem artykułu jest analiza zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym przedsiębiorstw determinujących warunki funkcjonowania i rozwoju sektora TSL. Przeprowadzone badania dotyczą przede wszyst-kim tendencji zmian proporcji makroekonomicznych. Czynniki determinujące popyt na usługi branży TSL mają bwiem przede wszystkim charakter makroekonomiczny.

Otoczenie makroekonomiczne branży TSL w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player

Zostaw odpowiedź