Polityka budżetowo-fiskalna i monetarna w Polsce a popyt na usługi branży TSL

Ryszard Rolbiecki

Streszczenie

Z punktu widzenia popytu na usługi transportowe istotny jest stały monitoring zmian podstawowych wskaźników makroekonomicznych nie tylko związanych ze sferą gospodarki realnej, ale także związanych z mechanizmami oddziaływania państwa na wzrost gospodarczy. Celem artykułu jest identyfikacja charakteru polityki budżetowofiskalnej i monetarnej w Polsce jako dwóch podstawowych filarów polityki makroekonomicznej. Ponieważ zmiany popytu globalnego znajdują odzwierciedlenie w dynamice wielkości produkcji, można założyć, że polityka makroekonomiczna państwa w sposób pośredni oddziałuje także na poziom zapotrzebowania na usługi sektora TSL. Pojawia się w tej sytuacji pytanie, czy w okresach ekspansywnej bądź restrykcyjnej polityki makroekonomicznej, a więc odpowiednio stymulującej, czy też tłumiącej popyt globalny, można zaobserwować odpowiednio wzrost lub spadek realnych przychodów ze sprzedaży usług w branży transportu i gospodarki magazynowej.

Polityka budżetowo-fiskalna i monetarna w polsce a popyt na usługi branży TSL

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player