Konflikt jako etiologia powstawania patologii
 w organizacji

Ewa Mazanowska

Streszczenie
Najmniejszy konflikt powstający w organizacji potrafi wydobyć niemało ludzkiej energii i wysiłku, spowodować różnego rodzaju straty nie tylko materialne, ale również moralne czy społeczne. We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy, posiadanie przez kadrę zarządzającą chociaż podstawowej wiedzy o źródłach pochodzenia konfliktu, holistycznego przebiegu i sposobach jego rozwiązywania winno być niezbędnym ogniwem dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Umiejętność dostrzegania sygnałów konfliktów narastających w środowisku pracy, pozwolić może przełożonemu na trafne zdiagnozowanie ich podłoża i natychmiastową reakcję w kierunku ich wyeliminowania. Poruszona w publikacji tematyka dotyczy między innymi istoty i przedmiotu konfliktu. W pracy zweryfikowano płaszczyzny jego powstawania. Omówiono również proces oddziaływania sytuacji konfliktowych na zachowania ludzkie wewnątrz firmy. Mając na uwadze, iż konflikt powoduje wiele negatywnych skutków społeczno-ekonomicznych, artykuł niniejszy stanowi głos w debacie na temat stopnia jego występowania w organizacji. Głównym celem artykułu jest znalezienie potwierdzenia dla tezy, że konflikt stanowi etiologię problemów w relacjach interpersonalnych w firmie wywołujących tym samym niepożądane zjawiska patologiczne, powodujące dezorganizację w funkcjonowaniu całej struktury organizacyjnej. Aby osiągnąć tak sformułowany cel przeanalizowano istniejącą literaturę przedmiotu, przedstawiono przykłady narastających konfliktów i ich konsekwencje. Autorka na bazie powyższych materiałów podejmuje próbę zidentyfikowania problemu i oceny jego negatywnego wpływu na organizację. W efekcie tych działań posłużono się metodą indywidualnych przypadków.

 Konflikt jako etiologia powstawania patologii
 w organizacji

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player