Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 
a polityka energetyczna w transporcie

Ryszard Rolbiecki

Streszczenie

Poważnym problemem gospodarki krajów UE jest znaczne uzależnienie od dostaw ropy naftowej. Stąd też jednym z priorytetowych celów polityki UE jest podniesienie efektywności energetycznej gospodarki oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu finalnym do 20%. Znacznym konsumentem zasobów energetycznych jest transport. W krajach UE-28 na sektor transportu przypada bowiem prawie 32% ogólnego zużycia energii finalnej. Sektor transportu jest przy tym szczególnie uzależniony od dostaw ropy naftowej. Dlatego też w Białej Księdze z 2011 r. wskazano, jako jeden z głównych celów europejskiej polityki transportowej, potrzebę bardziej efektywnego gospodarowania zasobami energii oraz promowania niezależności od ropy naftowej. Istotne znaczenie w procesie zwiększania efektywności energetycznej w transporcie mają innowacje techniczne, w tym zwłaszcza polegające na szerszym wykorzystywaniu paliw alternatywnych. Szczególnie duże możliwości zastosowania w transporcie, spośród paliw alternatywnych, mają: skroplony gaz ropopochodny (LPG), skroplony gaz ziemny (LNG) oraz biopaliwa. Działania te służąc poprawie efektywności energetycznej transportu, przyczyniają się do większego uniezależnienia gospodarki krajów UE od importowanej ropy naftowej.

 Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej 
a polityka energetyczna w transporcie

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player