Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych 
gminy Sopot w świetle perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej na lata 2007-2013

Tomasz Jastrzębski

Streszczenie

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło polskim gminom na korzystanie z dofinansowywania projektów rozbudowy lokalnej infrastruktury, ochrony środowiska i poprawy konkurencyjności gmin. Proces tych przemian jest niekiedy określany jako niwelowanie różnic rozwojowych między krajami “starej piętnastki” a nowymi krajami członkowskimi. Dążenie gmin do jak największego wykorzystania środków unijnych spowodowało gwałtowny wzrost poziomu zadłużenia gmin i związaną z nim zmianę stanów ryzyka obsługi zobowiązań długoterminowych gmin. Celem artykułu jest potwierdzenie na przykładzie empirycznym tezy, że zmiana uwarunkowań realizacji długoterminowych zobowiązań finansowych związana z perspektywą budżetową Unii Europejskiej na lata 2007-2013 jest przyczyną zmian stanów ryzyka obsługi tych zobowiązań. Narzędziem użytym do weryfikacji tej hipotezy jest model ryzyka, czyli wektor losowy o składowych utożsamianych ze zmiennymi kontrolnymi procesu zarządzania w obszarze obsługi długoterminowych zobowiązań finansowych. Konstrukcja składowych tego wektora oparta jest o podstawowe charakterystyki rozkładu prawdopodobieństwa tego wektora jak wartość oczekiwana i wariancja wraz z ich poziomami wzorcowymi oraz antywzorcowymi.

 Ryzyko obsługi zobowiązań długoterminowych 
gminy Sopot w świetle perspektywy budżetowej 
Unii Europejskiej na lata 2007-2013

Artykuł

In order to view this page you need Flash Player 9+ support!


Get Adobe Flash player