تور استانبول آموزش وردپرس صندلی اداری آگهی رایگان آموزش وردپرس

Przeglądaj


Artykuły:  
     The situation of Polish higher education graduates on the labour market in the first year after graduation
     Factor that impacts entrepreneurial intention among engineering students: evidence from Indonesia
     Assessment of risks connected with economic activity in the SME sector
     Research on strategies of sport event sponsorship
     Scandinavian experience of forming optimal fiscal space: lessons for Ukraine
     Recent developments in the German photovoltaic sector
     The impact of microfinance on the development of SMEs: Kosovo – an integrated review
     The condition of public finances and its impact on the level of inflation in Poland in 2011-2017
     Strategic conditions for the development of Tri-city. Conflicts and cooperation in the context of the metropolitan act
     The effect of saving format (”%-off” vs. ”amount-off”) on the change of internal reference price: an empirical study
     Analiza procesów logistycznych związanych z obsługą klienta w firmie Würth Polska Sp. z o.o. – studium przypadku
     The national debt crisis and the Lebanese case
     Paradoksy rozwoju globalizacji
     Czy inwestycje rewitalizacyjne kształtują tożsamość miast?
     Dochodowość transakcji arbitrażowych na Giełdzie Papierów Wartościowych Warszawie na przykładzie kontraktów terminowych na indeks WIG20
     Wpływ instytucji formalnych i nieformalnych na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
     Analiza efektywności wybranych modeli prognostycznych popytu
     The effects of road taxation on the intermodal splits in the Hamburg-Le Havre range
     Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Grupy Wyszehradzkiej
     Świadomość jakości powietrza i jej wpływu na życie i zdrowie
     Skuteczność mechanizmu konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce
     Analiza i ocena działalności inwestycyjnej polskich gmin przez pryzmat ich zadłużenia w aspekcie wykorzystania środków unijnych
     Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych w Polsce
     Zastosowanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji pracowników na przykładzie banków
     Zaburzenia finansowe a restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw – determinanty i skutki
     Zrównoważony rozwój gospodarczy regionów UE wspierany przez dynamicznie modelowany systemy logistyczno-transportowy
     Bariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
     Zawód księgowego – dawniej i dziś
     Innowacje w działalności usługowej na przykładzie turystyki
     Analiza systemów motywowania pracowników w pomorskich przedsiębiorstwach
     Źródła polityki makroostrożności i kanał ryzyka w polityce pieniężnej
     Redukcja emisji spalin w transporcie ładunków a ceny paliw
     Problemy zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego na Ukrainie
     Kraje bałtyckie w strefie euro – proces wejścia i skutki
     Zabezpieczenia przed naruszeniami przepisów celnych w warunkach tworzenia się współczesnej przestrzeni fiskalnej na Ukrainie
     Sieciowe efekty zewnętrzne a konkurencyjność cyberrynków
     Zarządzanie usługami IT jako źródło innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora ICT w Polsce
     Konflikty w strategicznej sieci biznesowej działającej na rynku zagranicznym
     Aktywność społeczna z punktu widzenia gmin województwa zachodniopomorskiego
     Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce
     Czas kontroli granicznych ładunków transportowanych w ramach morsko-lądowych łańcuchów transportowych jako czynnik konkurencyjności polskich portów morskich
     Polska w strefie i poza strefą euro – zagrożenia i korzyści w świetle nowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych
     Cross-border e-commerce – problemy identyfikacji i pomiaru
     Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście
     Zakupy i ich wpływ na generowanie oszczędności w przedsiębiorstwie produkcyjnym
     Powtarzalności parametrów wyrobu a jego koszt wytwarzania na przykładzie dzielnika napięciowego
     Zmiany w polskim systemie bankowym po roku 1989
     Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego
     Lokalizacja i potencjał Portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności
     Transport kombinowany kontenerów na dolnej Wiśle
     Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich
     Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej – wyniki badania empirycznego
     Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian
     Badania ewaluacyjne w Polsce w latach 2007-2013 i ich krytyczna ocena
     Zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i realizacji projektów w formule PPP
     Struktura kapitału polskich spółek w świetle wybranych teorii
     Kształtowanie się bezrobocia w Szwecji w latach ostatniej recesji gospodarczej
     Regulacje prawne a rynek usług ubezpieczeniowych w sektorze MSP w latach 2014-2015 na przykładzie Polski
     Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych
     Rozwój centrów handlowych w Polsce na tle wymagań ich kluczowych interesariuszy
     Wpływ odległości od konkurenta, dostawcy i odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki w Polsce
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 4
     Zaopatrzenie w łańcuchu dostaw – element konkurencyjności usług hotelowych
     Analiza porównawcza polskiej i chorwackiej polityki morskiej w kontekście zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej
     Postępowanie awaryjne w przypadku braku zgodności jakości wód balastowych ze standardami konwecyjnymi – możliwe rozwiązania dla portów polskich
     Transport morski w zrównoważonym rozwoju Ukrainy
     Koncentracja kapitałowa i operacyjna w żegludze kontenerowej
     System zarządzania pracownikami wiedzy we współczesnym przedsiębiorstwie
     Zatrudnienie kobiet a ich wykształcenie i dzietność w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2001-2013
     Interesy krajów członkowskich w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
     Ocena konkurencyjności portów morskich Polski i Niemiec na Bałtyku południowym z wykorzystaniem metod wielokryterialnych
     Głębokowodny terminal kontenerowy DCT w Gdańsku. Geneza i realizacja inwestycji
     Od “centrality” do “intermediacy” w globalnej sieci transportowej? Ukraina jako potencjalny kraj tranzytowy
     Pozycja handlowa Polski w sektorze usług ICT
     Program e-customs – nowa jakość usług celnych świadczonych przez administracje celne dla przedsiębiorców europejskich
     Wybrane modele funkcjonowania rynków kolejowych w aspekcie liberalizacji rynku kolejowego w Europie
     Przyczyny sukcesu przedstawicieli japońskiego i koreańskiego przemysłu motoryzacyjnego na globalnym rynku
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 3
     Strategiczne wyzwania rozwoju przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym na przykładzie Omida Logistics Group
     Logistyczne wyzwania sektora międzynarodowych przeprowadzek
     Kierunki inwestycji i źródeł finansowania na rynku hotelarskim w Polsce
     Marka jako źródło konkurencyjności banków w Polsce
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 2
     Rozwój floty narodowej w innowacyjnej gospodarce. Studium przypadku floty greckiej
     Przedsiębiorstwa portowe i żeglugowe jako podmioty morskiej przestrzeni transportowej i logistycznej
     Uwarunkowania analizy ryzyka w infrastrukturze krytycznej sektora energii
     Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku
     Metody neuronowe do prognozowania finansowego
     Inżynieria wiedzy stymulatorem przedsiębiorczości w dobie nowej gospodarki
     Społeczno–ekonomiczne determinanty przestępczości powrotnej. Wybrane problemy stosowania metod ilościowych do identyfikacji zależności
     Finansowanie inwestycji w środki trwałe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
     Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju gospodarczym
     Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Analiza danych ilościowych – część 1
     Globalny wymiar bałtyckiego rynku żeglugi kontenerowej
     Przegląd kluczowych mechanizmów generowania dochodów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych
     Kointegracja ułamkowa pomiędzy indeksami cenowymi rynków nieruchomości, rynków instrumentów udziałowych rynku nieruchomości oraz rynków kapitałowych w Polsce, w Austrii oraz w USA.
     Iphone jako przykład dobra luksusowego – analiza wielkości sprzedaży i cen w latach 2010-2014
     Przestrzenno – czasowa analiza nasilenia wypadków drogowych w Polsce
     Endogeniczne i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego z perspektywy finansów gminy
     Wpływ umorzenia obligacji Skarbu Państwa stanowiących aktywa OFE na finanse publiczne

następna >