Zgłoszenie artykułu

Warunki publikacji

 • Nadesłane artykuły naukowe powinny być napisane w języku angielskim zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie Opracowanie tekstu oraz z wykorzystaniem zamieszczonego niżej szablonu artykułu.
 • Wszystkie prace naukowe będą recenzowane. Zasady recenzowania, lista współpracujących recenzentów oraz formularz recenzowania są zamieszczone w punkcie Zasady recenzowania. Czas oczekiwania na recenzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Autor, po otrzymaniu ewentualnych uwag i sugestii recenzentów, przesyła do Redakcji poprawiony tekst w ciągu 14 dni. Ostatecznie zaakceptowany do publikacji artykuł zostanie zamieszczony w pierwszym dostępnym numerze czasopisma.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do publikacji.
 • Artykuły należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: editorCE@ug.edu.pl
 • Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.
 • Artykuł, po akceptacji, będzie dostępny na stronie www.wspoczesngospodarka.pl oraz na Współczesnej Gospodarki – platforma czasopism Uniwersytetu Gdańskiego (open access)
 • Przesyłając artykuł wraz z rysunkami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma. Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów na Wydawcę, pod warunkiem, że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji.
 • W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, autor zgłaszający artykuł zobowiązany jest do wskazania wkładu wszystkich współautorów.
 • Formularz deklaracji (do pobrania tutaj) należy wypełnić, podpisać i odesłać do redakcji.
 • Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki będą dokumentowane i demaskowane przez Redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 • Autorzy powinni poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Opracowanie tekstu

 • Format tekstu
  Artykuł należy napisać w języku angielskim, w formacie MS Word, czcionką Times New Roman 12. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 15 stron formatu A-4. Wszystkie rysunki (schematy, wykresy) oraz tabele należy wyraźnie oznaczać (podać tytuł i źródło) i zamieścić w stosownym miejscu tekstu artykułu. Całkowit atreść artykułu z przypisami i bibliografią powinna zawierać się w 3000 do 5000 słów.
 • Układ tekstu
  Tekst artykułu powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności wzorca): tytuł artykułu, imię i nazwisko autora (-ów), streszczenie (w układzie: cel, metoda i wyniki badań, objętość streszczenia: od 100 do 200 słów), kluczowe słowa (należy podać od 3 do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu), klasyfikacja JEL (maksymalnie do 5 kodów z Journal of Economic Literature), wstęp (bez numeru), podtytuły (od 1 do n), zakończenie i bibliografia (bez numeru). Na końcu artykułu należy również podać imię i nazwisko autora (-ów) i adresy ich miejsca pracy (pocztowy i internetowy).
 • Przypisy, literatura
  Przypisy źródłowe należy umieszczać w tekście głównym według reguł APA. Zapis odsyłaczy do cytowań jest podany w załączonym szablonie artykułu w tabeli 1. W pozostałych przypadkach stosujemy przypisy dolne. Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje przytaczane w tekście. Redakcja prosi o alfabetyczne sporządzenie bibliografii w formacie APA (przykłady podane są w załączonym szablonie artykułu).
 • Szablon artykułu
  Przy pisaniu artykułu prosimy o korzystanie z załączonego szablonu.
  Szablon artykułu WG

Zasady recenzowania

 • Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów (tj. spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji). W większości przypadków są to recenzenci spoza Uniwersytetu Gdańskiego (ośrodka, w którym afiliowany jest Redaktor Naczelny) i niebędący członkami Redakcji oraz Rady Naukowej czasopisma. W sytuacji różnych opinii o dopuszczeniu artykułu do publikacji powoływany jest trzeci recenzent, którego decyzja jest rozstrzygająca.
 • Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa (tzw. double-blind review proces), tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 • Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: powiązanie z tematyką czasopisma, oryginalność opracowania, zastosowane metody badawcze, jakość wywodu, wyczerpanie tematu, poprawność językowa.
 • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu tekstu. Formularz recenzji
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista współpracujących recenzentów.